آموزش های مهارت افزایی و تاثیرگزاری در فضای وب
مهارت افزایی فناورانه
استاد بذرافشان

مهارت افزایی فناورانه

ورود و دسترسی به آموزش های مجازی مهارت افزایی فناورانه با تاکید بر پژوهش های فناورانه بعد از ثبت نام در سامانه آموزش تعاملی نفر و تایید فعال خواهد شد

مرجع شناسی، انتخاب و تامین منابع
استاد بذرافشان

مرجع شناسی، انتخاب و تامین منابع

  • شناخت انواع منابع و مآخذ ( مکتوب، الکترونیک و نرم افزاری و تحت وب)،
  •  روش ارزیابی و انتخاب منابع،
  •  روش دسترسی و ذخیره منابع 
  • و روش های جستجو به شکل تخصصی

زبان تخصصی
استاد بذرافشان

زبان تخصصی

مستندات آموزشی و تکالیف زبان تخصصی