مهارت های پیش نیاز اطلاع یابی و اطلاع رسانی

مهارت های پیش نیاز اطلاع یابی و اطلاع رسانی

مهارت های پیش نیاز اطلاع یابی و اطلاع رسانی:

  • - روش مطالعه و یادگیری
  • - روش خلاصه نویسی و فیش برداری و استناد
  • - روش نگارش و ویرایش
  • - روش مقاله نویسی و ارایه
  • روش ماخذشناسی، ارزیابی و استناد