تولید محتوا و نویسندگی (آیین نگارش و ویرایش)

نویسندگی و تولید محتوا در فضای مجازی
استاد بذرافشان

نویسندگی و تولید محتوا در فضای مجازی

شناخت فضای مجازی و قابلیت های ارائه هر گونه محتوا در این فضا

شناخت مهارت های مورد نیاز برای آماده سازی و تولید محتوا به منظور ارائه در فضای مجازی

شناخت انواع فرصت ها و ابزارهای الکترونیک و تحت وب قابل بهره برداری در مراحل مختلف نویسندگی و ارائه 

شناخت قوانین و مقررات و باید و نبایدهای نویسندگی در فضای مجازی